Onze Diensten

CC Select is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

Evaluatie van de decretale graden

De evaluatie van decretale graden wordt geregeld door artikel 115 van het gemeentedecreet en artikel 114 van het OCMW-decreet. De decretale graden van gemeente en OCMW worden geëvalueerd door respectievelijk een evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad, of het vast bureau (of indien er geen werd opgericht, door de raad voor maatschappelijk welzijn). De evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid.

CC Select treedt als externe partner op bij de begeleiding van de periodieke evaluaties van de decretale graden. Dit doen we ook bij de evaluatie van de proefperiode.

We beschouwen de evaluatie echter niet als een eenmalig moment, maar als een cyclisch proces, waarbij we de medewerker op een kwalitatieve manier willen ondersteunen in zijn ontwikkeling en hem begeleiden in het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. We zien deze ontwikkelcyclus in de eerste plaats als een leerinstrument voor de betrokkene.

Bij aanvang van de evaluatieperiode starten we met een planningsgesprek met de decretale graden en het bestuur. Hierbij leggen we de afspraken, timing en methodiek vast voor de komende evaluatieperiode. Indien niet gedefinieerd, bepalen we de evaluatiecriteria en begeleiden we bij de opmaak van de functiebeschrijvingen van de decretale graden. Op dat moment kunnen we tevens concrete doelstellingen bepalen, die we opnemen in een individueel doelstellingenplan (IDP).

We voorzien een tussentijds feedbackmoment in de helft van de evaluatieperiode. Dit neemt de vorm aan van een functioneringsgesprek tussen de functiehouder en het bestuur, waarin wij de begeleiding en coördinatie verzorgen. In dit functioneringsgesprek wordt tevens de voortgang van de doelstellingen uit het IDP besproken.

 

Evaluatie van decretale graden

 

We sluiten een evaluatieperiode af met een evaluatie. Hierbij maken we gebruik van de 360°-feedback. Dit is een methode om het functioneren van een individu te evalueren waarbij op meerdere feedbackgevers beroep wordt gedaan. Door middel van vragenlijsten en interviews met medewerkers, collega’s, politici, managementteam… krijgen we een objectiever beeld van het gedrag en functioneren van de medewerker. Daarnaast staat de betrokkene even stil bij zijn eigen functioneren door middel van een zelfevaluatie. Op basis van dit onderzoek maken we een voorbereidend rapport op. Dit rapport wordt eerst besproken met de functiehouder in een evaluatiegesprek, waarna we het terugkoppelen naar het evaluatiecomité.

Na de evaluatie starten we met een nieuwe cyclus en maken we nieuwe afspraken voor de komende evaluatieperiode.